Skip to content

· DIAGNOZUJEMY ·

Diagnoza dziecka w wieku 0-3 lat

Diagnoza obejmuje badanie dziecka testem DSR certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, pisemną diagnozę oraz dokładne omówienie jej z rodzicem wraz z zaleceniami dotyczącymi wsparcia ewentualnych dysharmonii w rozwoju dziecka, bądź też rozwijania jego zdolności.

Ocena profilu rozwojowego dziecka 3-10 lat  IDS

Diagnoza obejmuje badanie dziecka testem IDS (Skale Inteligencji i Rozwoju) certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukazuje ono profil kompetencji dziecka w zakresie inteligencji płynnej oraz skrystalizowanej. Na jego podstawie określić można zasoby oraz deficyty dziecka. Test zostaje szczegółowo omówiony z rodzicem, a jego wyniki przedstawione zostają w formie pisemnej, możliwej do przedłożenia w szkole, przedszkolu lub innej instytucji.

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej odbywa się przy użyciu testu IDS w zakresie badającym kompetencje istotne w momencie rozpoczynania nauki w szkole podstawowej. Bada on nie tylko możliwości poznawcze dziecka, ale także jego emocjonalną i społeczną gotowość do podjęcia nauki w szkole.

WiSC-R

Skala inteligencji Wechslera jest najpowszechniej używanym narzędziem do diagnozy różnych obszarów inteligencji dziecka – zarówno płynnej, jak i skrystalizowanej. Test daje kompletny obraz rozwoju dziecka. Zostaje szczegółowo omówiony z rodzicem, a jego wyniki przedstawione zostają w formie pisemnej, możliwej do przedłożenia w szkole lub innej instytucji.

Dyslekcja, dysgrafia, dysortografia

Badanie obejmuje zarówno test kompetencji dziecka pokazujący jego możliwości percepcyjne i możliwości intelektualne, jak i test wychwytujący zaburzenia takie jak dysleksja, dysgrafia i dysortografia. Prowadzone jest w oparciu o testy certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Po obejmującym 2 – spotkania badaniu rodzic otrzymuje pisemny raport, który dodatkowo zostaje szczegółowo omówiony wraz z propozycjami oddziaływań mających na celu ułatwienie szkolnego funkcjonowania dziecka.

Bateria testów Ravena

Test Ravena to klasyczne narzędzie badające poziom inteligencji płynnej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pozwala on trafnie ocenić umiejętność myślenia i wyciągania wniosków, a także rozwiązywania problemów w szczególności natury wizualnej. Wynik badania przedstawiany jest w formie pisemnej, a także szczegółowo omawiany z rodzicem i/lub dzieckiem.